Menu

Algemene Voorwaarden

DIENSTVERLENING PARTICULIEREN

Van:

2B-Alive Counselling en Therapie

Praktijkadres: Gewandeweg 5, 6161 DJ  Geleen

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden,

vertegenwoordiger van 2B-Alive Counselling en Therapie

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot

dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en

iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop

gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover

van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen

te worden betrokken.

 1. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere

voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden

nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van

deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en

opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen

ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te

komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking

van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbod en offerte

 1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor

de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit

het aanbod of de offerte volgt.

 1. De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden, zolang

het aanbod of de offerte niet is aanvaard en evenmin een mededeling,

houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de

mededeling dat het een vrijblijvend aanbod respectievelijk een vrijblijvende

offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding

geschieden.

 1. De prijzen in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn exclusief BTW en

andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van

de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 1. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van

hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is gebruiker

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

 1. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte

daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als

aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding

tot stand, tenzij gebruiker onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs.

 1. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige

opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst met terzijdestelling van het bepaalde in

artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek

naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde

gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven

aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /

of onvolledige gegevens.

 1. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden,

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel

niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden

te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor

worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk

hiervan op de hoogte stellen.

 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of

kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever

hierover tevoren inlichten.

 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij

aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een

verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.

 1. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen

brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van

omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt

aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst

anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeenkomen.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een

fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst

of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te

beëindigen.

Artikel 7. Honorarium

 1. Gebruiker en opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de

overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt

berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker en geldt voor de

duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt

overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de

overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.

 1. Het honorarium is inclusief BTW.
 2. Gebruiker is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het

honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

 1. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien

tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de

overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van

de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.

 1. Voorts mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de

uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk

overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate

onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks

niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker

mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten

tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de

opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het

honorarium in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van de

verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden na intakegesprek(ken) en iedere vervolgaf[1]spraak, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever

ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het

bedrag is voldaan.

 1. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting van contante betaling

voldoet dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op

een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

 1. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsver[1]plichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van

14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij

de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De

rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment

dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het

volledige bedrag.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van

de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar.

 1. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te la[1]ten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot

betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de

toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daar[1]bij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten

worden voldaan.

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van

14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan

gebruiker, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverle[1]ning aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met

opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker zal

opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de

dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in

kennis stellen.

Artikel 9. Bruikleen

 1. Alle door gebruiker aan opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken, daar[1]onder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,

software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker,

tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. De opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 1. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht

gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de

hoogte te stellen.

 1. De opdrachtgever verplicht zich de in bruikleen gegeven zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op

eerste verzoek ter inzage te geven.

 1. In bruikleen genomen zaken van de gebruiker mogen niet aan derden ter

hand worden gesteld of ter inzage worden meegegeven. Overtreding van

dit artikel zal op straffe van boete worden gesteld.

Artikel 10. Teruggave van in bruikleen gegeven zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst

zaken in bruikleen heeft gegeven is opdrachtgever gehouden genoemde

zaken op verzoek van gebruiker of in overeenstemming met hetgeen werd

overeengekomen binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van

gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze

verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn

rekening.

 1. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende

aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde

verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en

kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te

verhalen.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of

meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een

geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het

nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 50,00 (zegge:

vijftig euro).

 1. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs nood[1]zakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen

eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Klachtenafhandeling

 1. De gebruiker is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor

Counselling”, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Amsterdam onder nummer 33299478.

Gebruiker heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de

Counsellor”.

 1. De “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) is overeen[1]komstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten

bij een onafhankelijke Geschillencommissie voor de complementaire en

alternatieve gezondheidszorg (SKAG). De ABvC heeft een onafhankelijke

klachtenfunctionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor

klachten van de opdrachtgever.

 1. Indien de opdrachtgever kiest voor het zich wenden tot de

klachtenfunctionaris van de ABvC is de gebruiker gehouden hierin te

participeren. Voordat de opdrachtgever gebruik wil maken van de

klachtenfunctionaris van de ABvC dient de opdrachtgever eerst zijn of

haar bezwaren, klachten en/of grieven voor te leggen aan de gebruiker.

Komen opdrachtgever en gebruiker niet tot een oplossing dan kan

opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC.

Hij/zij zal met opdrachtgever en gebruiker trachten tot een oplossing te

komen.

 1. Indien de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en gebruiker nog niet tot

een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op

verzoek van de opdrachtgever de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter

verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven.

Wanneer de opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan

zijn hieraan kosten verbonden.

Op de website van de SCAG (https://www.scag.nl/) kunnen de kosten

hiervoor gevonden worden.

 1. De Geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen opdrachtge[1]ver en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm

van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtge[1]ver en gebruiker te bevorderen.

De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak

doen. Opdrachtgever kan hierover niet in hoger beroep gaan.

 1. In geval de uitspraak niet tot voldoening leidt van de opdrachtgever kan de

opdrachtgever in sommige gevallen zich wenden tot de civiele rechter.

Artikel 13. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal

gebruiker in overleg met en met instemming van opdrachtgever zorgdra[1]gen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,

tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen

die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of

de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit

de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van

de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

verwacht.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebrui[1]ker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit

de wet en overeenkomst.

 1. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze

aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de

door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te

verstrekken uitkering.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de

schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin

van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet

aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking

van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 1. Onder schade aan personen of zaken wordt niet verstaan de door

opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van

schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke

bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade

door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit

beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg

met gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor

keuzes.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de

aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met

betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de

opdrachtgever verstrekte dan wel in bruikleen gegeven materialen of

gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische

bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de

informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van

virussen en defecten.

Artikel 17. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de

overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop

deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of in

bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van opdrachtgever of

van enige door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 18. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien

zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is

te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechts-handeling of in

het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker

worden daaronder begrepen.

 1. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker

zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode

langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

 1. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels

gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze

zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het

reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als

ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit

andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit

door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

de informatie.

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,

gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de

bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker

zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoeg[1]de rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker

niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de weder[1]partij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van

enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde,

behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker

toekomen op grond van de Auteurswet.

 1. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover

hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt

gebracht.

Artikel 21. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd

van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de

volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever

is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Wijziging, uitleg en vindplaats

van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van de ABvC,

in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van 2B-Alive

Counselling en Therapie

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene

Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 1. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals

die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst

© ABvC – versie januari 2021