Menu

Algemene Voorwaarden

Commitment
U kunt er als cliënt van 2B-Alive op rekenen dat 2B-Alive naar beste kunnen de inspanning levert om de begeleiding tot een succes te maken.  Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (d.w.z. een afspraak dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen 2B-Alive en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Vertrouwelijkheid
Al het besprokene blijft vertrouwelijk. 2B-Alive is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het dossier dat 2B-Alive bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. 2B-Alive neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg, en met toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtenprocedure.

Noodgevallen
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling
De sessies worden middels facturering in rekening gebracht, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturering gebeurt op basis van het vooraf overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen. Workshops  of trainingen dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekening van 2B-Alive of op de wijze zoals dit in de communicatie wordt aangegeven. Mogelijke tariefsverhogingen worden van tevoren aangekondigd en bedragen nooit meer dan 10%.

Afspraak afzeggen
Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn wordt de sessie in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor het volgen van workshops. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd, eventueel kan dit door de voicemail in te spreken waar duidelijk moet worden vermeld om welke sessie c.q. training of workshop het gaat, met vermelding van naam en telefoonnummer.
Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden.

Klachtenregeling
Indien u niet tevreden bent met de behandeling en/of de benadering van de zorgverlener, geef dit dan in eerste instantie bij uw zorgverlener te kennen. In de meeste gevallen zal dit voldoende zijn om er samen uit te komen.
Komt u er toch niet samen uit of u weet niet goed hoe u uw onvrede moet verwoorden neem dan contact op met de SCAG. Dit is een onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij zullen u dan met raad en daad bijstaan.  Zorgverlener verstrekt hiervoor de nodige gegevens.

Aansprakelijkheid
2B-Alive is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding kan 2B-Alive nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Trainingen
Inschrijving geschiedt door aanmelding via contactformulier welke te vinden is op deze website of op de wijze vermeld in de communicatie. Telefonisch of per email kan naar meer informatie worden gevraagd. Na aanmelding via deze website ontvangt u een factuur, waarmee de overeenkomst voor deelname tot stand is gekomen. Deze faktuur dient vooraf aan de data dat de Trainingen gegeven worden, te worden voldaan, welk betalingstermijn op de faktuur staat vermeld.

Annuleringen
Trainingen/workshops:
2B-Alive heeft het recht trainingen te annuleren tot 5 werkdagen voor aanvang van betreffende training. Je ontvangt hiervan bericht 5 werkdagen voor aanvang van de training. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien je hiervan gebruik maakt worden de deelname kosten niet geretourneerd. Indien je het aanbod niet passend vindt, heb je recht op teruggave van de deelnamekosten.
Counselling/Coaching sessies:
2B-Alive heeft het recht een sessie te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Cliënt ontvangt hierover uiterlijk binnen 48 uur tot 24 uur voor aanvang bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Wijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2017 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door 2B-Alive wordt aangegeven. Een klachtenregeling is voorzien door de ABvC en de Geschillencommissie SCAG en kan bij 2B-Alive worden opgevraagd.